د افغان ستوري وروستي پړاو د ټولو ستورو ډلییز سندرې سره پیل شو چی لیدونکو لخوا هم وهڅول شو. لومړنۍ سندره د عبید جوینده د دی پړاو داور لخوا ترسره شوه، چې "پیوند دل" سندره وه.

خبرونه