د نن شپه خپرونی د پنځه غوړه ستوری د دلیز سندری سره پیل شول. له دغي نه وروسته د افغان ستوری ځانګړی میلمه له خوا یو غزل سندره اجرا شول.