۱۸ برخه د افغان ستوری دوالسم پړاو کی ۷ غوړه دلیز سندری سره پیل شول

خبرونه