او اوس هم هغه پړاو چې په ډېرې لیوالتیا سره دولس اونۍ ورته په تمه وو راورسېده، بلآخره د دوولسم څپرکي غوره ستوری په پایلني پړاو کې اعلان شو. په دې برخه کې، تاسو د درنو مېلمنو لکه استاد الفت آهنگ، نغمه، هنگامه او قادر اشپاری د شتون شاهد وئ.

خبرونه