د شپې خپرونې لومړنۍ سندره د مصطفی هنرجو و چې د " پاییز" سندره یې وویل. دوهم سندره د جمیل کریمی څخه و چی "خراب روی تو ام" سندره یې وویل.

خبرونه