23 کب, 2016

له محسن سلیمان رقابتی خداحافظی نه وروسته په دی برخه کی یوازی ۱۱ګدونکو  په دی پرګرام که برخه اخلی. د نن شپه په پروګرام کی ټول ګدون کونکی د خپل خوښ سندره انتخاب کړی دی.

 

د نن شپه پروګرام د یو محلی سندری د ټول ګدونکونکو او داورون له خوا پیل شول له محلی سندری نه وروسته ټول ګدونکونکی یو بل پسی خپل سندرونه اجرا کړل خو یوازی جمال مبارز وشو کولی چی پوره نمری له داورون له خوا واخلی .

 

 

په پای کې د افغانستورې د دې څپرکې ۱۱غوره ګډونکوونکو جوت کېدنې وخت راورسېد. مهرباني وکړئ د افغانستورې د دې پړاو بشپړ ویډیوکلیپ نندارې لپاره لاندې لېنک باندې کلیک وکړئ!