۱۴ سلواغه ۱۳۹۶

جمال مبارز د افغان ستوری دیارلسم پړاو ۵ غوړه کې ځانګړی میلمانه و.

په لومړي سر کې، دوی د ډلو سندره ترسره کړل او نن شپه لومړنی سندری "یا رب" مصطفی هنرجو وویل.

 

وروسته٬ محمد عقیل شریفي د یوه غزل په ویلو سره له داورانو ۳۸ نمرې واخیستې. 

د نن شپه دریم سندره د هارون رسولي و، چې د احمد فانس سندری د "زندگی شور نازنین دارد" په نامه وویل او له داورانو ۳۵ نمرې واخیستې.

 

وروسته، منصور جلال "در آن نفس که بمیرم" سندره ډیر ښکلی ترسړه کړ. او له داورانو ۴۰ نمرې واخیستې.

 

او بالاخره، سمیع امان په دی مرحله کې یو پښتو سندره یې ترسړه کړ، او له داورانو ۳۶ نمرې واخیستې.

 

منصور جلال د دوهم ځل لپاره ستیج په سر کی څرګند شو او "گر به بیداری نمی آیی" د فردین فاخر سندره ډیر ښکلی ترسړه کړ.

او په آخر کی یو رپ سندره د جمال مبارز لخوا ترسره کیده چې دغه رپ سندری سره پروګرام پای ته ورسید.

5a749f559200b