۲ کب ۱۳۹۶

د نن شپه پروګرام د داورانو د ډلییز سندرې سره پیل شو.

 آرش بارز د نن شپه خپرونې ځانګړي میلمه وه چی د "دل دیوانه" سندری وویل او د لیدونکو لخوا ډیره هڅول شو.

 

د ستوری څخه لومړی سندره منصور جلال لخوا ترسره شو او د "ای خدا این عشق" سندری وویل چې له داورانو څخه  ۳۸ نمرې واخیستې.

وروسته، غزل سندره د هارون رسولي لخوا ترسره شو چې د دې سندری سره ۳۳ نمرې واخیست.

 

نن شپه دریمه سندره د رشاد نهیب لخوا وه، او د رپ سندری سره مکملې نمرې یې واخیستې.

وروسته، محمد عقیل شریفی یو غزل سندره ترسره وکړه او د داورانو نیک نظریات یې خپل کړ.

 

مصطفی هنرجو د نن شپه پنځمه سندره  وویل چې د "باغ و گلستان آرزوست" سندرې په ویلو سره له داورانو څخه ۳۸ نمرې واخیستې.

په پای کې، د نن شپه پروګرام د ځانګړی میلمه آرش بارز سندرې سره پای ته ورسید.

5a871b6f36327