د افغان ستوری دیارلسم پراو - د ۶ غوړه د پایلو اعلان