مرحله نهایی جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی ستاره های حذف شده این مرحله آغاز شده که مورد تشویق بینندگان قرار گرفت.

خبرها