برنامه 5 بهترین ستاره افغان امشب با یک آهنگ زیبای گروپی توسط 5 اشتراک کننده ستاره افغان آغاز گردید.